Εγκατάσταση του TestDrive σε Linux/Wine

Δημοσίευση από admin στις 20 Ιουνίου 2007

Ο Αλέξανδρος Φραντζής (alf82 at freemail dot gr) μας στέλνει αυτό το άρθρο και το διανέμει υπό τους όρους της GNU Free Documentation License (GFDL)

1. Εισαγωγή

Το TestDrive είναι το πρόγραμμα για τη θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδηγών μέσω Η/Υ. Τη δημιουργία του ανέλαβε το ΤΕΙ Αθηνών για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Visual Basic 6 και χρησιμοποιεί αρχεία της βάσης δεδομένων Access για τα δεδομένα του.

2. Εγκατάσταση του TestDrive

Υπάρχουν δύο τρόποι να βρείτε το TestDrive. Ο πρώτος είναι από μια σχολή οδηγών σε CD και ο δεύτερος να το κατεβάσετε κατευθείαν από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (http://www.yme.gov.gr/uploads/CDTestDrive.zip). Δείτε επίσης και τη σχετική ενημερωτική σελίδα http://www.yme.gov.gr/viewpage.php?section=699.

2.1. Εγκατάσταση από CD

Τοποθετήστε το CD στο drive και πηγαίνετε στον κατάλογο στο οποίο έγινε mount το CD πχ /media/cdrom0. Εκεί εκτελέστε το πρόγραμμα setup.exe μέσω Wine:

bash:~$ cd /media/cdrom0
bash:/media/cdrom0$ wine setup.exe

Ακολουθήστε τις οδηγίες και εγκαταστήστε κανονικά το πρόγραμμα πχ στον κατάλογο C:\Program Files\TestDrive.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εκτελέστε το πρόγραμμα:

bash:~$ cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files/TestDrive/
bash:~/.wine/drive_c/Program Files/TestDrive$ wine TestDrive.exe

Θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο (το πιο πιθανό με ? αντί για ελληνικούς χαρακτήρες) το οποίο θα αναφέρει κάτι για CD κτλ. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο (Ο.Κ.). Αυτή η διαδικασία αντιγράφει τις εικόνες από το CD στο σκληρό δίσκο. Αν για κάποιο λόγο αντιμετωπίσετε πρόβλημα σε αυτή τη φάση δείτε στο επόμενο τμήμα για το πως μπορείτε να αντιγράψετε με το χέρι τις εικόνες.

2.2. Εγκατάσταση από αρχείο zip

Καταρχάς εντοπίστε ποια σημεία του filesystem είναι ορατά από το Wine. Με αυτό εννοούμε ότι στο Wine έχει μια αντιστοίχιση μεταξύ του πραγματικού (Linux) συστήματος αρχείων και του εικονκού (Windows). Για παράδειγμα, από default το C:\ αντιστοιχείται στο ~/.wine/drive_c/, οπότε οτιδήποτε κάτω από αυτό τον κατάλογο είναι ορατό από το Wine. Επίσης από default το Z:\ αντιστοιχείται στο / (root) οπότε όλο το σύστημα αρχείων είναι ορατό. Οι αντιστοιχίσεις αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα winecfg.

Αποσυμπιέστε το αρχείο CDTestDrive.zip σε έναν κατάλογο σε σημείο που να μπορεί να το εντοπίζει το Wine και εκτελέστε το πρόγραμμα setup.exe μέσω Wine:

bash:~$ unzip -d CDTestDrive CDTestDrive.zip
bash:~$ cd CDTestDrive
bash:~/CDTestDrive$ wine setup.exe

Ακολουθήστε τις οδηγίες και εγκαταστήστε κανονικά το πρόγραμμα πχ στον κατάλογο C:\Program Files\TestDrive.

Ύστερα αντιγράψτε τις εικόνες που βρίσκονται στον υποκατάλογο Images εκεί που εγκαταστάθηκε το TestDrive και δημιουργήστε το ειδικό αρχείο set.dat:

bash:~/CDTestDrive$ cp Images/* ~/.wine/drive_c/Program\ Files/TestDrive/
bash:~/CDTestDrive$ echo "2" > ~/.wine/drive_c/Program\ Files/TestDrive/set.dat

To set.dat διαβάζεται από το TestDrive για να ελεγθεί αν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (αντιγραφή των εικόνων).

3. Ρύθμιση του Wine

Tο TestDrive είναι ένα πρόγραμμα με αρκετές παραξενιές και για αυτό χρειάζονται κάποιες ειδικές ρυθμίσεις στο Wine για να μπορέσετε να το εκτελέσετε με επιτυχία.

3.1. Ρύθμιση ανάλυσης και Font DPI

Μια ιδιαιτερότητα του TestDrive είναι ότι απαιτεί ανάλυση ακριβώς 1024x768. H ανάλυση μπορεί να καθοριστεί με το πρόγραμμα winecfg:

bash:~$ winecfg

Στην καρτέλα Graphics επιλέξτε Emulate a virtual desktop με ανάλυση 1024x768.

3.2. Ρύθμιση Font DPI

Άλλη μια ιδιαιτερότητα του TestDrive είναι ότι απαιτεί Large Fonts (120 DPI). Για τον καθορισμό του Font DPI πρέπει να χρησιμοποιηθεί το (wine) πρόγραμμα regedit.exe:

bash:~$ wine regedit.exe

Πηγαίνετε στο κλειδί [HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Fonts] και αλλάξτε την τιμή του "LogPixels" σε 120 (δεκαδικό) ή 78 (δεκαεξαδικό).

3.3. Ρύθμιση των ελληνικών

Καταρχάς θα πρέπει στο σύστημα να υπάρχει ενεργοποιημένο ένα ελληνικό locale. Η ενεργοποίηση (πρακτικά compilation) γίνεται με τη xρήση της εντολή locale-gen (ως root):

bash:~# locale-gen el_GR
ή/και
bash:~# locale-gen el_GR.UTF-8

Το TestDrive, όπως και πολλά άλλα προγράμματα, χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά MS Sans Serif. Σε μια τυπική εγκατάσταση του Wine, το font που χρησιμοποιείται για την MS Sans Serif δεν περιέχει ελληνικά glyphs οπότε θα πρέπει να καθορίσουμε ένα άλλο. Αυτό γίνεται μέσω του regedit.exe:

bash:~$ wine regedit.exe

Πηγαίνετε στο κλειδί [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] και προσθέστε μια τιμή String της μορφής "MS Sans Serif" = "DejaVu Sans" ή οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη γραμματοσειρά με ελληνικά glyphs (βλ. Υποστήριξη ελληνικών στην LGU-FAQ).

Για να βλέπετε ελληνικά θα πρέπει να εκτελείτε το wine ως εξής:

bash:~$ LC_ALL=el_GR.ISO-8859-7 wine program.exe
ή/και
bash:~# LC_ALL=el_GR.UTF-8 wine program.exe

4. Εκτέλεση του TestDrive

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα TestDrive πηγαίνετε στον κατάλογο που είναι εγκατεστημένο και εκτελέστε το μέσω wine:

bash:~$ cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files/TestDrive/
bash:~/.wine/drive_c/Program Files/TestDrive$ LC_ALL=el_GR.ISO-8859-7 wine TestDrive.exe
ή
bash:~/.wine/drive_c/Program Files/TestDrive$ LC_ALL=el_GR.UTF-8 wine TestDrive.exe

Προειδοποίηση

Αν δεν αλλάξετε κατάλογο σε αυτόν που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα, το πρόγραμμα δε θα τρέξει σωστά!

All trademarks, copyrights and articles on this page are owned by their respective owners. The rest are © copyleft by HELLUG.
Xplosion Website engine code is © copyright by Thanos Kyritsis. Xplosion is a free software released under the GNU/GPL.


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS RSS Syndication Powered by Php Powered by MySQL Graphics made with Gimp